top of page
Search

recordatori normativEs jugadors i familiars


JUGADORS

Les normes aquí enumerades són d'obligat coneixement i compliment

per part dels jugadors. Així mateix, seran conegudes, acceptades i signades pels pares o tutors legals dels jugadors.

- El jugador mantindrà un comportament respectuós amb els seus entrenadors, personal del club, companys, públic, àrbitres i adversaris esportius, evitant tant la confrontació verbal (paraules malsonants, insults, etc.) com la física (agressions, baralles, etc.).

El no compliment d'aquest apartat podrà ser considerat com a falta greu, amb les corresponents conseqüències especificades en l'apartat "sancions".

- El jugador que tingui coneixement d'algun acte d'assetjament cap a qualsevol company ha d'informar immediatament els seus entrenadors. Tenir aquesta informació i no compartir-la amb els seus entrenadors pot suposar una falta greu

- El jugador ha d'assistir a qualsevol convocatòria (entrenaments, partits oficials, partits amistosos etc) presentant-se en el lloc i hora indicats

per l'entrenador. En cas de no poder assistir haurà d'avisar als entrenadors amb la màxima antelació possible i indicant el motiu de la falta.

Es tindran molt en compte les faltes per part del jugador, justificades i sobre tot no justificades. Una falta NO justificada pot suposar una falta lleu, greu. Un percentatge total de faltes durant una temporada igual o superior al 30% pot suposar la no renovació per la següent temporada.- El jugador que sigui requerit a participar amb un equip superior o inferior al qual està adscrit té l'obligació d'assistir, donat que tots els jugadors formen part del club CP Sarrià, i no només d'un equip en concret. La negació a assistir amb aquest altre equip pot suposar una falta greu.

- El jugador que tingui un problema de qualsevol tipus ha de respectar el següent ordre per tal de solucionar-lo, acudint primerament als seus entrenadors, en cas de considerar-lo no solucionat acudint al coordinador de la seva franja i finalment acudint al director esportiu si considera que el problema persisteix.

- El jugador es compromet a fer un bon ús del material que el club li facilita. El mal ús o pèrdua d'aquest material pot comportar el pagament del material trencat o perdut.


FAMILIARS

Cal tenir sempre present que sou l'exemple pels vostres fills/es.

- El jugador ha d'assistir a qualsevol convocatòria (entrenaments, partits oficials, partits amistosos etc) presentant-se en el lloc i hora indicats

per l'entrenador. En cas de no poder assistir haurà d'avisar als entrenadors amb la màxima antelació possible i indicant el motiu de la falta.

Es tindran molt en compte les faltes per part del jugador, justificades i sobre tot no justificades. Una falta NO justificada pot suposar una falta lleu, greu. Un percentatge total de faltes durant una temporada igual o superior al 30% pot suposar la no renovació per la següent temporada.

- S'han de respectar les instal·lacions, per aquest motiu no es podrà accedir al camp de joc ni als vestuaris. El no compliment d'aquest punt pot suposar una falta lleu o greu.

- No es poden donar ordres als vostres fills o a altres jugadors durant els partits o entrenaments. Cal respectar la feina dels entrenadors per a un correcte desenvolupament de l'activitat. No acceptar aquest punt pot suposar una falta lleu o greu.

- No es pot faltar al respecte ni molt menys amenaçar o agredir els àrbitres, jugadors, entrenadors, seguidors, etc. del nostre club ni dels

equips contraris. Aquest comportament pot suposar una Falta greu o molt greu.


El Club.


Comments


bottom of page